Forside Arrangementer Nyheder Alle Panterhold Tilmelding m.m. Om De Grå Pantere Kontakt

Om De Grå Pantere


Vi er et netværk for seniorer, alle +60, der har et ønske om at blive klogere på livet og at deltage i et socialt fællesskab.

Kurser og socialt fællesskab

Hos De Grå Pantere kan vi tilbyde spændende kurser og et socialt fællesskab med en bred vifte af emner.
Hvert hold har sin form, som varierer mellem deltagerstyrede studiekredse eller hold med en underviser som den styrende.

Foreningen De Grå Pantere

Panterne er en forening i Silkeborg. Vi holder til i lokaler på Toldbodgade 29-31, hvor vores administration og primære undervisningslokale ligger. Nogle af holdene holder til andre steder i byen, bl.a. Medborgerhuset, Lunden og Aqua.
Foreningen har i dag godt 300 medlemmer og tilbyder mere end 20 hold.

Panterlokalet på Toldbodgade 29-31 bruges både af mange enkelthold og til fælles aktiviteter som foredrag, sangeftermiddage m.m.

Nye ideer er altid velkomne

Det er vores ambition, at vi i fremtiden kan udvikle os, så vi kan efterkomme medlemmernes ønsker og behov for nye emner, der er relevante for den tredje alder.

Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan beskæftige os med, så har du ideer til et nyt emne, et nyt hold, er der gode muligheder for at starte det. Du kan henvende dig til formanden, Torben Yngve Larsen, eller en anden i bestyrelsen og få en snak om mulighederne.

> Se Panternes bestyrelsen

Panternes historie – kort fortalt

I 1988 stiftede en lille gruppe på 6 kvinder DE GRÅ PANTERE.
De var på det tidspunkt i halvtredserne og havde deltaget i et 16-ugers kursus for arbejdsløse. Kurset var ved at være slut og de indså, at der kun var ringe mulighed for dem at få arbejde. Både deres alder og situationen på arbejdsmarkedet gjorde det lidet sandsynlig. På kurset på Daghøjskolen havde de været glade i hinandens selskab og fået nyt livsmod og inspiration, så de besluttede at finde en måde, hvorpå de stadig kunne være sammen og blive på Daghøjskolen.
Det mundede - efter mange kontakter til forskellige højskoler og ældrecentre - til sidst ud i ”De Grå Pantere”.
Og disse kvinder er vi, der er Grå Pantere i dag, megen tak skyldig.

Vi er nu godt 300 medlemmer, hvoraf adskillige deltager på flere hold.

De allerførste grå pantere, der havde mødt hinanden på den daværende daghøjskole i 1988.

En del år havde vi et Jazz- og rytmeholde,
der her underholder i Panterlokalet

Infomøde i panterlokalet 2006. Siden er vi blevet så mange
Grå Pantere at vi har flyttet infomødet over i et større nabolokale.

> Til top


Vedtægter for De Grå Pantere, Silkeborg

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1:

Foreningens navn er De Grå Pantere, Toldbodgade 29-31, 8600 Silkeborg.

Stk. 2:

Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2

Foreningens formål

At iværksætte undervisning og aktiviteter for deltagere, der tilslutter sig De Grå Pantere, højskolen for den tredje alder.

§ 3

Medlemskredsen

Stk. 1:

Som medlem optages enhver, der har lyst og vilje til at deltage i foreningens aktiviteter.

Stk. 2:

Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt.


Generalforsamling i panterlokalet 2018

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2:

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årlig inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, der opslås på opslagstavlen og annonceres i dagspressen.

Stk. 3:

Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4:

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
a: Valg af dirigent. Dette skal være en person uden for den valgte bestyrelse.
b: Valg af stemmetællere.
c: Formandens beretning.
d: Regnskabsaflæggelse
e: Godkendelse af budget.
f: Fastsættelse af kontingent.
g: Behandling af indkomne forslag.
h: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
i: Valg af 2 revisorer og mindst 1 revisorsuppleant.
j: Eventuelt.

Stk. 5:

Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgperioden er 2 år.

Stk. 6:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7:

Vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder, før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 8:

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpelt flertal (1 over halvdelen af gyldigt afgivne stemmer).

Stk. 9:

Skriftlig afstemning kan begæres af blot 1 mødedeltager.

Stk. 10:

Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 11:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 5

Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2:

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå ændringen blev vedtaget.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2:

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2:

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3:

Senest 14 dage efter nyvalg afholder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor tillidsposterne besættes. Alle valg gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5:

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom til formanden.

Stk. 6:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 7:

Bestyrelsen har ansvaret for, at der vælges en styringsgruppe på 3 personer på hvert undervisnings- og aktivitetshold. Af disse går 1 medlem ind i en koordineringsgruppe, der tilrettelægger holddannelse og aktiviteter.

§ 8

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1:

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2:

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3:

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4:

Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab og medlemsregister.

Stk. 5:

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9

Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2:

Der påhviler ikke det enkelte medlem nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10

Opløsning af foreningen

Stk. 1:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2:

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver kulturelle formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11

Datering

Foreningen er stiftet på generalforsamlingen den 22. maj 1996.
Vedtægterne er sidst ændret på foreningens generalforsamling den 26. februar 2016.

Alle hold:


De Grå Pantere Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborgtlf. 8682 6699graa-pantere@mail.dk